O společnosti

Reference

Vyhledávání

Projekty silnic a dálnic

Chodník Suchá - Prostředkovice, realizace 2013 až 2014

Zadáním stavby byl návrh chodníku v obci Prostředkovice a související úprava odvodnění a zúžení stávající komunikace I/38.


Studie proveditelnosti opravy komunikací u garáží u ulice Telečská, realizace 2012

Úkolem studie byl navrh řešení obnovy povrchů a související odvodnění ploch střech a prostoru nacházejících se mezi garážemi. Celková plocha odvodňovaných ploch je cca 16 000m2.


II/409 Křeč -opěrná zeď, realizace 2011

Místo stávající nevyhovující kamenné opěrné zdi byla vybudována nová monolitická opěrná zeď s nadezdívkou.


III/3518 Kamenice u Jihlavy - havárie opěrné zdi, realizace 2011

Cílem projektu bylo vyřešit dopravní závadu na komunikaci III/3518 v Kamenici u Jihlavy, kde docházelo k sesuvu zeminy u stávající komunikace.


Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, park Moravská, realizace 2007

Projektová dokumentace se zabývala regenerací panelového sídliště Havířov-Šumbark a úpravou přilehlých doposud nevyužitých ploch v plnohodnotnou součást městského prostoru.


Silnice R48 Rybí - MÚK Rychaltice, realizace 2007

Cílem projektu je návrh rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako nedělený čtyřpruh v kategorii S15/100(S16,5/100), na rychlostní komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R25,5/120.


Průtah obcí Plenkovice, realizace 2007

Komunikace je silnicí III. tř. a v průtahu obcí je kvalifikována jako obslužná komunikace. Původní šířka silnice cca 4-5 m byla původně rozšířena na 6 m pouze v krytu vozovky. Postupně byly podél komunikace budovány chodníky v různé kvalitě a materiálu, v některých úsecích však chodníky nebyly.


Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Hevlín - silnice II/415, realizace 2007

Jedná se o opravu silnice II. třídy v úseku od křižovatky se silnicí I/53 po státní hranici s Rakouskem.


I/38 Moravské Budějovice - obchvat, realizace 2007

Projekt obchvatu silnice I/11, která procházela středem města Moravské Budějovice. Obchvat řeší převedení tranzitní dopravy mimo městské centrum.